Vedtægter

Foreningens vedtægter kan hentes i en mere printvenlig version som PDF her.

pdf-logo

Senest opdateret: 05. april 2018

§ 1  Foreningens navn og hjemsted

Foreningens navn er ”Grundejerforeningen Regstrup Å”. Foreningens hjemsted Holbæk Kommune. Foreningens værneting er retten i 4300 Holbæk.

§ 2  Foreningens formål

Foreningens formål er:

 1. At skabe og bevare et gunstigt boligmiljø for børn og voksne, samt at varetage medlemmernes fælles grundejerinteresser og forpligtelser, såvel indadtil som udadtil.
 2. Vedligeholdelse af alle fællesveje og øvrige fællesarealer jf. Lokalplan nr. 1.16Boligområde ved Regstrup Å, herunder renholdelse og snerydning.
 3. At opkræve og forvalte de afgifter og ydelser, som vil blive opkrævet de enkelte parcellejere for brugen af ovennævnte fælles indretninger og arealer til løsning af de her nævnte opgaver.
 4. At udarbejde foreningens vedtægter, herunder ordensregler af hvilke hvert medlem modtager et eksemplar.

§ 3  Medlemskab

Pligtig til at være medlem af grundejerforeningen, er enhver ejer af matrikelnummer på grund beliggende: Syrenvænget, Georginevej, Guldrankevej, Gyvelvej, Jasminvej samt Hyacintvej –  alle Regstrup by, Holbæk Kommune.

Efter beslutning på generalforsamling, kan foreningens område udvides til også at omfatte andre ejendomme, der naturligt hører til området.

Ophører et medlem med at være ejer af en af de omhandlende ejendomme, bortfalder medlemsretten og vedkommende udtræder af foreningen uden krav på refusion af kontingent eller udbetaling af andel i foreningens formue.

Medlemspligten for ejerne indtræder samtidigt med erhvervelsen, uanset på hvilken måde denne finder sted og indtrædende medlemmer erholder ved indtræden anpartsvis ret til foreningens formue.

Meddelelse om ejendommens overdragelse og dermed følgende udtræden for sælgeren og indtræden for køberen skal senest 14 dage efter handlens indgåelse fremsendes til foreningen. Et indtrædende medlem som erhverver en ejendom, hvor sælger er i kontingentrestance eller i restance med ydelser og bidrag til foreningen, er pligtig til at udrede det skyldige beløb og hæfter solidarisk med sælgeren for de på parcellen påhvilende forpligtelser og får først de med medlemskabet følgende rettigheder, når restancen er udlignet tillige med påløbne omkostninger.

Hvert medlem er underkastet foreningens love, således som disse nu er og senere til enhver tid på lovlig måde bliver ændret. Dog kan der aldrig ved lovbestemmelse pålægges det enkelte medlem solidarisk ansvar for andre medlemmers økonomiske forpligtelser.

Hvert medlem er pligtig til selv at erstatte/reetablere forvoldt skade på de under grundejerforeningen hørende fællesarealer.

Medlemmets forpligtiges til at vedligeholde grunden med hensyn til ukrudt, græs og beplantning samt holde denne ryddelig, således at grunden ikke fremstår skæmmende for området. Efterkommer et medlem ikke sådanne anvisninger, kan grundejerforeningen sende det pågældende medlem et skriftligt krav herom.

Såfremt der udlejes, har ejeren pligt til at orientere lejer om vedtægter/ordensregler, da ejeren fortsat er juridisk ansvarlig over for grundejerforeningen.

§ 4  Kontingent

Til imødegåelse af grundejerforeningens udgifter, betaler medlemmerne et årligt kontingent der lægges pr. 1. september for indeværende regnskabsår.

Efter beslutning af generalforsamlingen, kan et ekstraordinært højt kontingent dog opdeles på to eller flere rater.

Kontingentets størrelse fastsættes normalt for et år ad gangen af generalforsamlingen med mindst 2/3 stemmeflertal af de fremmødtes afgivne stemmer.

Eventuelle kontingentrestancer, kan uden udgift for foreningen, overgives til retslig inkasso 3 måneder efter forfaldsdato, hvoraf også følger, at medlemmets stemmeret bortfalder, indtil betaling er berigtiget. Forud skal der være rykket 3 gange efter forfaldsdato med 14 dages mellemrum.

Eventuelle restancer for kontingenter og andre lovligt vedtagne ydelser kan uden udgift for foreningen overgives til retslig inkasso. Overgives en restance til inkasso, tillægges der restancebeløbet et tillægsgebyr af samme størrelse som restancebeløbet. Inden restance sendes til inkasso, udsender foreningen rykkerbrev med et tillægsgebyr på kr. 22,50,-, hvilket beløb dog bortfalder i tilfælde af at sagen overgives til inkasso. Endvidere følger, at medlemmets stemmeret bortfalder indtil betaling er berigtiget.

§ 5  Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og afvikles i henhold til generalforsamlingens forretningsorden.

Det tilsigtes, at den ordinære generalforsamling afholdes hvert år, i starten af april måned.

Medlemmerne indkaldes pr. brev eller mail med mindst 3 ugers varsel, med angivelse af dagsorden og regnskab, der mindst skal indeholde følgende punkter.

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning om foreningens virksomhed
 3. Fremlæggelse af regnskab
 4. Budget og forslag til kontingent
 5. Indkomne forslag fra medlemmerne
 6. Forslag fra bestyrelsen
 7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (ulige år)
 8. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer (lige år)
 9. Valg af 2 suppleanter
 10. Valg af revisor og revisorsuppleant
 11. Eventuelt

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen og skal fremlægges skriftligt med forslagsstillerens underskrift.

§ 6  Stemmeret

På generalforsamlingen har hver parcel 2 stemmer.

Alle spørgsmål med de nærværende vedtægters fastsatte undtagelser afgøres ved 2/3 stemmeflertal af de fremmødtes afgivne stemmer. Det er tilladt at lade sig repræsentere ved behørig fuldmagt – dog kan man kun repræsentere sin egen parcel. Lejer har ikke adgang, uden fuldmagt fra ejeren.

Er man som stemmeberettiget forhindret i fremmøde til generalforsamlingen, og ønsker at stemme på et eller flere at dagsordnens punkter, gives din skriftlige fuldmagt til et medlem af bestyrelsen før generalforsamlingens start

Konklusionsreferat udarbejdes af sekretæren. Dette udsendes senest 14 dage efter generalforsamlingens afholdelse.

Konklusionsreferatet underskrives af dirigenten og formanden.

§ 7  Ekstraordinær Generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis formanden eller bestyrelsesflertal ønsker det, eller hvis mindst 1/3 af de stemmeberettigede, skriftligt fremsender begæring herom med angivelse af det emne der ønskes behandlet på generalforsamlingen.

Bestyrelsen skal senest 14 dage efter begæringens modtagelse, indkalde til en ekstraordinær generalforsamling med mindst 14 dages varsel.

I indkaldelsen skal angives dagsorden.

§ 8  Bestyrelsen

Foreningens daglige ledelse varetages af en bestyrelse på 5 medlemmer bestående af en formand, en næstformand, en kasserer, en sekretær og et bestyrelsesmedlem, samt 2 suppleanter. Suppleanterne tiltræder som stemmeberettiget ved bestyrelsesmøder, når der er lovlig udeblivelse fra én af de faste poster i bestyrelsen. Suppleanterne har lov til at deltage ved alle bestyrelsesmøder, selvom alle faste poster er repræsenteret, dog uden at være stemmeberettiget på disse bestyrelsesmøder.

Valg foregår ved anonym afstemning, ved almindeligt stemmeflertal

Bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen på den ordinære generalforsamling.

Bestyrelsen konstituerer sig selv på det første møde efter generalforsamling, som skal være afholdt inden en måned, og informerer efterfølgende om hvem der besidder posterne.

Genvalg er tilladt.

Der ydes bestyrelsen dækning for veldokumenterede udgifter i forbindelse med grundejerforeningens arbejde.

Bestyrelsesmedlemmerne modtager årligt telefonpenge (kr. 500,-) til dækning af diverse udgifter  i forbindelse med bestyrelsesarbejdet, såsom kontorartikler, afholdelse af bestyrelsesmøder mv.

2 af bestyrelsesmedlemmerne er på valg i ulige år

3 af bestyrelsesmedlemmerne er på valg i lige år

2 suppleanter er på valg hvert år

Et bestyrelsesmøde kan gennemføres med minimum 3 deltagere.

Bestyrelsen er bemyndiget til, ud over det af generalforsamlingen vedtagne budget for året, at bruge 10.000 til aktiviteter af fælles interesse for foreningens medlemmer, hvis bestyrelsen skønner dette nødvendigt/gavnligt.

§ 9  Bestyrelsens virke og varetagelse af foreningens interesser

Foreningens korrespondance føres af formanden. Ligeledes er det formanden der er grundejerforeningens repræsentant i den samlede grundejerforening for hele lokalområdet, hvis en sådan senere bliver stiftet.

Ved indgåelse af retshandler forpligtes foreningen ved underskrift af formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsens beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal.

Udebliver et bestyrelsesmedlem fra 3 på hinanden følgende bestyrelsesmøder uden lovligt forfald, kan vedkommende slettes af bestyrelsen og en suppleant indkaldes.

Der føres konklusionsreferat og dette underskrives af de fremmødte bestyrelsesmedlemmer.

§ 10  Regnskab og revision

Regnskabsåret løber fra 1. februar til 31. januar.

Foreningens midler indsættes på check- eller bankkonto, hvorover der kun kan disponeres af kassereren, formanden og/eller et bestyrelsesmedlem, med to underskrifter på bilag.

Foreningens medlemmer indbetaler deres kontingent direkte på konto eller kontant til kassereren.

Den kontante kassebeholdning hos kassereren, må kun undtagelsesvis overstige kr. 1000,-.

Til at revidere regnskabet vælges på hver ordinær generalforsamling 1 revisor og en suppleant for et år ad gangen.

Genvalg er tilladt.

Revisoren skal uanmeldt i regnskabsårets forløb kontrollere bøger og kassebeholdning samt føre protokol over revisionen.

Det af kassereren opstillede regnskab afgives til revisoren senest den 15. februar, således at revisionen kan være tilendebragt senest den 1. marts.

Det reviderede regnskab tilsendes medlemmerne ved indkaldelse til den ordinære generalforsamling, jf. § 5.

§ 11  Medlemmernes forpligtelser

Forslag om optagelse af lån i foreningens navn eller andre større økonomiske dispositioner, herunder erhvervelse eller afhændelse af fast ejendom, er underkastet samme regler med hensyn til stemmeafgivelse, som vedtægtsændringer, jf. § 12.

Medlemmerne hæfter for en1/51(antal af parceller) af foreningens forpligtelser.

Udgifterne ved enhver fælles foranstaltning fordeles ligeligt mellem samtlige medlemspligtige parceller uden hensyntagen til disses størrelse samt beliggenhed.

§ 12  Vedtægter

Foreningens vedtægter kan kun ændres ved en generalforsamling og da kun når 2/3 af de stemmeberettigede stemmer for. Ellers skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvor vedtægterne kan besluttes ved almindeligt stemmeflertal.

Forslag om vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde senest 4 uger før den ordinære generalforsamling eller samtidig med begæring om indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling.

Forslag udsendes til medlemmerne samtidig med indkaldelse til generalforsamling.